Freshman

Aplike

At Nan UF pa gen limit nan sa ou kapab reyalize avèk edikasyon ou. Nou renmen di anyen pa kapab estope Gator yo. Ou vle fè pati nasyon nou an? Grandè a kòmanse ak aplikasyon ou an.

Coalition App
Common App
DAT LIMIT YO
Deadlines

Enfòmasyon Jou Desizyon an

Desizyon priyorite pou admisyon (aplike anvan 1 novanm) ap piblik 28 fevriye a 6 p.m. Desizyon pou admisyon pou espas ki disponib (aplike 2 novanm - 1 mas) ap piblik 27 mas nan 6 p.m.

Detay sou Aplikasyon an

The University of Florida se yon manm nan Kowalisyon pou Aksè, Abòdabilite, ak Siksè epi li itilize Aplikasyon Kowalisyon an. Apati Otòn 2019, University of Florida ap aksepte Aplikasyon Komen an tou. Etidyan yo ka chwazi youn nan aplikasyon yo, epi yo dwe aplike yon fwa sèlman. Ranpli tout seksyon yo nan aplikasyon ou chwazi a, ansanm ak seksyon siplemantè UF la, epi soumèt li pa pita pase 1 novanm, ansanm ak $30 frè aplikasyon ki pa ranbousab oswa egzanpsyon frè.

Dat yo pou Aplikasyon an

 • Aplikasyon pou etidyan premyè ane a louvri chak ane nan mwa Out.
 • Dat limit pou aplikasyon an se 1 novanm.
 • Y ap aksepte aplikasyon yo resevwa apre 1 novanm yo dapre plas ki disponib, ki limite anpil.
 • Yo dwe resevwa dosye akademik oto-deklare etidyan an (SSAR) oplita 1 desanm..
 • Yo dwe resevwa nòt egzamen yo nan men ajans tès la oplita 15 desanm..

Seksyon Aplikasyon an

Enfòmasyon Pwofil

NaN Aplikasyon Kowalisyon an oswa Komen an, ou pral bay detay pèsonèl ki enpòtan pou aplikasyon UF ou. Tanpri mete non lekòl ou, apre sa chwazi UF. Nan aplikasyon Kowalisyon an, seksyon pwofil annapre la yo ap enpòte nan aplikasyon UF ou: enfòmasyon pèsonèl, enfòmasyon pou kontakte ou, enfòmasyon demografik, enfòmasyon sou sitwayènte, enfòmasyon sou ayskoul, kou kolèj, èd finansye, onè ak distenksyon, enterè akademik ak aktivite andeyò pwogram lekòl.

UF Sipleman UF

Kòm yon pati nan sipleman UF la, nou pral poze kesyon lòt repons kout anplis pou aprann plis osijè ou pandan n ap tcheke aplikasyon ou pou admisyon.

Enfòmasyon sou Rezidans

Si ou pral deklare rezidans ou nan Florida pou zafè ekolaj, w ap gen pou ou soumèt Deklarasyon Rezidans Florida la. Avèk eksepsyon ki trè ra, kandida ki gen mwens pase 24 lane ap bezwen yon paran oswa responsab legal pou konplete epi siyen deklarasyon rezidans lan pou tabli rezidans yo nan Florida. Demandè yo dwe bay prèv rezidans nan Florida jan li pwouve ak yon lisans chofè Florida, anrejistreman veyikil ak/oswa enskripsyon votè. Lòt Enfòmasyon anplis.

Disètasyon an

Yo pral mande pou ou soumèt yon disètasyon pèsonèl. Disètasyon pèsonèl la ap pèmèt estaf admisyon an konnen kiyès ou ye antanke etidyan. Disètasyon ou an dwe respekte limit kantite mo ki presize nan aplikasyon an.

Sijè Disètasyon pou 2019-2020

 • Rakonte yon istwa nan lavi ou, ki dekri yon eksperyans ki swa demontre karaktè ou oswa ki te gen enfliyans sou li.
 • Dekri yon moman lè ou te fè yon gwo kontribisyon pou lòt moun epi nan kontribisyon an objektif ou te konsantre sou pi gwo byen. Pale sou difikilte ak rekonpans nan fè kontribisyon ou an.
 • Èske gen yon moman lè ou te jwenn kontestasyon pou yon kwayans ke ou cheri lontan oswa aksepte? Kijan ou te reyaji? Kijan kontestasyon an te afekte kwayans ou yo?
 • Ki pati ki pi difisil lè ou yon tinedjè kounye a? Ki pati ki pi bon? Ki konsèy ou ta bay yon frè/sè oswa zanmi ki pi piti (asipoze li t ap koute ou)?
 • Soumèt yon disètasyon sou yon sijè ou chwazi.
 • Sèten etidyan gen yon orijin, idantite, enterè, oswa talan ki sitèlman gen siyifikasyon yo kwè aplikasyon yo a pa t ap konplè san li. Si sa sanble ak ou, alò tanpri pataje istwa ou an.
 • Leson nou aprann apati obstak nou rankontre yo ka fondamantal pou siksè pi devan. Rekonèt yon moman lè ou te anfas yon defi, kontraryete, oswa echèk. Kijan yo te afekte ou, epi kisa ou te aprann apati eksperyans sa?
 • Reflechi sou yon moman lè ou te gen dout oswa te konteste yon kwayans oswa yon lide. Kisa ki te pouse ou panse konsa? Kisa rezilta a te ye?
 • Dekri yon pwoblèm ou te rezoud oswa yon pwoblèm ou ta renmen rezoud. Li kapab yon difikilte entelektyèl, yon kesyon rechèch, yon dilèm etik - nenpòt ki bagay ki gen enpòtans pèsonèl, kèlkanswa degre a. Eksplike siyifikasyon li pou ou ak ki mezi ou te pran oswa ou ta ka pran pou idantifye yon solisyon.
 • Pale sou yon akonplisman, evènman, oswa realizasyon ki te deklanche yon peryòd kwasans pèsonèl ak yon nouvo konpreyansyon de oumenm oswa lòt moun.
 • Dekri yon sijè, lide, oswa konsèp ou jwenn ki sitèlman enteresan li fè ou pa rann ou kont tan k ap pase. Poukisa li kaptive ou? Nan kisa oswa bò kote kimoun ou ale lè ou vle aprann plis?

Ki Peryòd?

Nan UF, etidyan yo ka kòmanse premye peryòd yo ann ete oswa ann otòn. Anplis, etidyan yo gen posiblite pou yo enskri nan UF pandan peryòd etid prentan ak ete sèlman pandan tout karyè UF yo nan Innovation Academy. Sou aplikasyon ou an, tanpri chwazi peryòd dantre ou pi pito a—swa ete oswa otòn. Si ou vle yo konsidere ou pou Innovation Academy, yo pral mande pou ou reponn yon kesyon repons kout. Kwak yo pral fè tout efò pou respekte peryòd dantre ou pi pito a, limit plas yo ka lakòz admisyon ou nan yon lòt chwa peryòd, nan PaCE, oswa nan youn nan pwogram patenarya ant kolèj Eta yo.


Dosye Akademik Oto-Deklare Etidyan (Student Self-Reported Academic Record, SSAR)

SSAR a se relve nòt ayskoul ou ke ou rapòte oumenm soti nan 9yèm rive 11yèm ane ak kou ou genyen ankou pou klas 12yèm ane. SSAR a obligatwa pou tout kandida premyè ane ansanm ak kandida ki deja gradye nan ayskoul.

KESYON MOUN POZE SOUVAN

Dat limit SSAR

Si ou te respekte dat limit 1 novanm lan, soumèt epi konekte SSAR a pa pita pase 1 desanm. Etidyan ki te aplike apre 1ye novanm dwe soumèt epi konekte SSAR a pa pita pase 1 mas. Si yo resevwa SSAR ou apre 1ye desanm, y ap konsidere aplikasyon ou dapre plas ki disponib yo. Chanjman pral nesesite pou ou re-konekte SSAR ou ak aplikasyon ou an.

Egzanpsyon

Tout kandida premyè ane dwe ranpli yon SSAR avèk eksepsyon annapre la yo:

Diplome GED

Alaplas SSAR a, diplome GED yo dwe soumèt rezilta GED ofisyèl yo, ansanm ak relve nòt ofisyèl pasyèl ayskoul (yo).

Pwogram etid Entènasyonal e ki pa Ozetazini

Kandida entènasyonal ak ameriken ki pa te swiv yon pwogram etid ki fèt selon sistè m ameriken an. Kandida ki soti nan sistèm ki pa baze Ozetazini dwe soumèt kopi ofisyèl oswa sètifye tout dosye lekòl segondè yo ak/oswa rezilta egzamen yo. Tout dosye akademik ki pa ann Anglè dwe akonpaye ak yon tradiksyon sètifye ann Anglè. Anplis, yon ajans evalyasyon diplòm dwe evalye kalifikasyon sa yo.

Kreye SSAR Ou

Ou pral kite pòtay UF la epi ou pral oblije kreye yon kont sou sit ki pa pou UF kote etidyan deklare SSAR yo yomenm. Tanpri, li ak anpil atansyon tout machaswiv yo sou fason pou soumèt SSAR ou. Ou ka al gade nan seksyon KESYON MOUN POZE SOUVAN nou an pou ede ou pandan w ap ranpli SSAR ou. Apre ou fin soumèt SSAR ou nan pòtay SSAR a, ou dwe konekte li avèk aplikasyon UF ou an.

Pou konekte SSAR ou ak aplikasyon UF ou an, klike sou bouton Check Application Status (tcheke eta aplikasyon). Ou dwe soumèt aplikasyon ou pou admisyon anvan w ap kapab tcheke eta aplikasyon ou epi konekte SSAR ou ak aplikasyon an. Apati paj eta a, ou pral klike sou lyen SSAR a pou konekte SSAR ou avèk aplikasyon ou an.


Nòt Tès yo

Ou dwe voye nòt ofisyèl nan SAT, ACT oswa toude ba UF dirèkteman apati ajans tès la. Kòd enstitisyonèl yo pou UF se 5812 (SAT) epi 0758 (ACT). Nòt yo dwe rive apati ajans tès la nan dat 15 desanm oplita.

Kisa ki Obligatwa

 • Apati rantre klas Otòn 2018 la, inivèsite a pral egzije nòt minimòm annapre la yo nan nouvo vèsyon SAT a: SAT Lekti = 24, Ekriti ak Lang = 25, ak Matematik = 24.
 • Nan ACT, yon nòt minimòm 19 nan seksyon Lekti ak 19 nan seksyon Matematik.
 • Admisyon UF pa gen preferans pou yon egzamen parapò ak lòt la. Nou ankouraje ou pran kèlkeswa egzamen ki pi bon pou ou an. Kwak UF pa pral melanje nòt ansyen ak nouvo vèsyon SAT a, n ap konsidere pi gwo "nòt pasyèl" yo nan menm vèsyon SAT a si ou pran tès la plizyè fwa. N ap konsidere pi gwo "nòt pasyèl" yo nan ACT a si ou pran tès la plizyè fwa. Si ou te chwazi pran toude egzamen yo, n ap konsidere kèlkeswa nòt konpoze ki pi konpetitif pou admisyon an.
 • Ajans tès yo dwe voye nòt ofisyèl tès yo nan Biwo Admisyon yo pa pita pase 15 desanm pou konsidere admisyon. Si yo resevwa nòt tès ou yo apre 15 desanm, y ap konsidere aplikasyon ou dapre plas ki disponib yo.

Nouvo vèsyon SAT a

Kounye a, nouvo vèsyon SAT a pral gen ladan de seksyon (lekti ak ekriti ki baze sou prèv epi matematik) avèk yon disètasyon si ou vle. Echèl nòt la ap varye ant 400 ak 1600 epi y ap evalye disètasyon an apa. Dire total tès la kounye a se 3 zèdtan (plis 50 minit si w ap pran SAT a avèk disètasyon). Pa gen okenn sanksyon pou fè devinèt nan nouvo vèsyon SAT a. Plis enfòmasyon UF pa egzije pou etidyan yo pran disètasyon an pou nouvo SAT a ni ACT a. Komisyon Kolèj la te asosye avèk Khan Academy pou ofri sèvis preparasyon gratis pou tès pou SAT a. Sèvis gratis sa yo, ki aksesib apati nenpòt òdinatè ki gen aksè entènèt, pral bay chemen pratik ki adapte pou ou pou ede ou idantifye zòn kote ou dwe amelyore, tès pratik longè konplè, ak materyèl pou pratik ki disponib pou enprime.


Innovation Academy

Innovation Academy (IA) nan UF se yon kominote lavi/aprantisaj revolisyonè ki enskri etidyan san parèy ki soti nan plis pase 30 matyè prensipal nan yon orè prentan-ete ki chaje ak enèji, kolizyon ki vin tounen lide, epi yon matyè segondè komen: Inovasyon. Sesyon otòn lan rete disponib pou lòt avanti, tankou pwogram etid aletranje epi gen yon lòt disètasyon kout sou aplikasyon an pou etidyan ki enterese nan IA.

PaCE

PaCE bay UF posiblite pou enskri plis etidyan premyè ane malgre plas fizik yo limite sou kanpis la. PaCE konbine aprantisaj sou entènèt ak rezidansyèl, epi depi ou enskri, ou se yon Gator. Ou pral kòmanse etid ou sou entènèt epi apre sa, ale nan kanpis pou fini li. Jwenn Plis Enfòmasyon

Honors

Pwogram Honors la ofri posiblite pou enskri nan ti klas estimilan ak meyè pwofesè nan inivèsite a. Yo patwonnen pwogram etid aletranje ki fèt pou amelyore konpreyansyon etidyan yo sou kilti diferan. Etidyan Honors yo benefisye tou opòtinite rechèch premye sik ak pwogram estaj san parèy. Pral gen de disètasyon anplis sou aplikasyon an pou etidyan ki enterese NaN Pwogram Honors.


Aplikasyon Entènasyonal

Nouvo kandida entènasyonal premyè ane (sitwayen ki pa ameriken ni rezidan pèmanan) ap itilize Aplikasyon Kowalisyon an pou aplike nan UF. Tanpri soumèt Aplikasyon Kowalisyon an ak seksyon siplemantè UF la 1 novanm oplita, ansanm ak frè aplikasyon $30 ou an a an dola ameriken. N ap aksepte aplikasyon apre 1 novanm dapre plas ki disponib yo.

Soumèt Diplòm

Kandida entènasyonal premyè ane yo oblije soumèt diplòm lekòl segondè ak kolèj oswa inivèsite ki soti nan enstitisyon ki pa ameriken yo ba yon ajans evalyasyon diplòm pou yon evalyasyon kou pa kou avèk kalkil yon mwayèn pondere. Konpayi yo ki ofri sèvis evalyasyon sa yo gen ladan:

Si w ap itilize Aplikasyon pou Evalyasyon Diplòm Josef Silny & Associates, Inc., International Education Consultants, tanpri al gade aplikasyon UF la sou sit pa yo. UF rekòmande tou nenpòt manm nan Asosyasyon Nasyonal pou Sèvis Evalyasyon Diplòm.

Nòt Tès yo

Anplis SAT oswa ACT, kandida entènasyonal premyè ane ki gen lang natifnatal yo ki pa Anglè oblije soumèt yon nòt Tès Anglè kòm lang etranje (Test of English as a Foreign Language, TOEFL), Seri Evalyasyon Lang Anglè Michigan lan (Michigan English Language Assessment Battery, MELAB) oswa Sistèm Tès Lang Anglè Entènasyonal (International English Language Testing System, IELTS) pou demontre konpetans yo nan Anglè. Kòd TOEFL inivèsite a se 5812.


Sikonstans Espesyal

University of Florida aksepte aplikasyon nan men tout fiti etidyan, e nou konprann ka gen sikonstans espesyal pou konsidere.

Non-Akredite ak Lekòl Lakay

Anplis egzijans pou aplikasyon etidyan premyè ane yo ki endike anwo a, etidyan ki te lekòl lakay yo ak etidyan ki te ale nan lekòl ki pa akredite dwe ranpli kondisyon anplis annapre la yo:

 • Voye relve nòt ki soti nan tout enstitisyon yo te ale ladan oparavan, ansanm ak yon relve nòt lekòl lakay.
 • Soumèt rezilta tès Sijè SAT nan matematik (Nivo II-C), lang etranje, syans ak syans sosyal si ou pa fin fè de kou nan yon matyè presi nan yon enstitisyon akredite, tankou yon ayskoul lokal, Florida Virtual School, oswa yon kolèj kominotè Eta.

Diplòm Ayskoul/Associate of Arts (Asosyet Atizay) Anmenmtan

Etidyan ki pral resevwa diplòm ayskoul yo ak diplòm Asosyet Atizay (Associate of Arts) anmenmtan an dwe ranpli aplikasyon etidyan premyè ane a. Sou aplikasyon ou an, tanpri chwazi yon matyè prensipal presi ak UF college. Si nou pa ka ofri w admisyon nan nivo etidyan premyè ane, n ap refere aplikasyon w lan nan kolèj UF presi ki endike nan aplikasyon ou an pou konsidere yon transfè nan divizyon siperyè. Nan revizyon nivo divizyon siperyè a, ou dwe ranpli egzijans kou preyalab kolèj ak matyè prensipal la ak egzijans GPA minimòm lan.


Tcheke Eta Aplikasyon Ou

48 a 72 èdtan omwen apre ou soumèt aplikasyon ou an sou entènèt, tanpri tcheke eta aplikasyon ou an pou konekte SSAR ou avèk aplikasyon UF ou. Prevwa yon peryòd de a twa semèn pou tretman pou yo resevwa tout lòt eleman yo epi ajoute yo nan aplikasyon w lan.

 • Ou pral resevwa yon imèl nan 24 a 48 èdtan apre ou soumèt aplikasyon UF ou an, avèk machaswiv pou kreye enfòmasyon idantifikasyon MyAdmissions pou eta aplikasyon ou an. Apre ou kreye enfòmasyon idantifikasyon MyAdmissions ou, tanpri konekte.
 • Tanpri asire ou klike sou lyen pou SSAR a pou konekte SSAR ou te soumèt la ak aplikasyon UF ou an.
 • Lòt enfòmasyon anplis ki gen nan paj la pral endike ki dokiman ki manke, si genyen, epi bay machaswiv sou fason pou kontinye. Nan paj sa a, ou pral kapab tcheke desizyon admisyon ou lè li vin disponib.

Desizyon Admisyon yo

Desizyon admisyon yo pral fèt pou kandida ki gen aplikasyon konplè epi yo te resevwa tout dokiman admisyon li yo. Desizyon pou etidyan premyè ane ki te aplike avan 1 novanm ap disponib nan fen mwa fevriye. Pou wè desizyon ou an ou ka klike sou bouton Check Application Status (tcheke eta aplikasyon) an. N ap voye pa lapòs yon notifikasyon ofisyèl akseptasyon alekri pou etidyan ki admèt sèlman. Nou enfòme etidyan ki pa admèt yo pa mwayen pwosesis notifikasyon sou entènèt nou an.

Pwosesis Evalyasyon

Pwosesis admisyon yo egziste pou konsidere tout aspè dosye akademik ak eksperyans pèsonèl yon kandida. Pwosesis revizyon admisyon an eseye fè ekilib ant eleman sibjektif ak objektif nan aplikasyon an. Responsab admisyon yo sèvi avèk fleksibilite ak jijman pwofesyonèl lè y ap fè evalyasyon yo ak pran desizyon yo, men yo dwe aplike tou prensip ki regilye. Chak evalyasyon mete aksan sou akonplisman akademik ak potansyèl kandida a anjenral pou siksè nan University of Florida.

Evalyasyon Global

Aplikasyon UF la egziste pou fasilite konsiderasyon global endividyèl. Inivèsite a rekonèt ke gen gwo varyasyon ant sikonstans pèsonèl kandida yo, kominote ak ayskoul kote yo soti, ki gen ladan kou lekòl yo ofri ak pratik pou bay nòt yo. Se poutèt sa, responsab Admisyon yo gen responsablite pou yo konsidere tout faktè yo lè y ap evalye aplikasyon yo epi pou yo admèt kandida ki kalifye akademikman epi ki te demontre yon potansyèl pou kontribye ak pou yo etidyan ki reyisi nan University of Florida.

Patenarya Kolèj Eta yo

Biwo Admisyon yo te kolabore avèk College of Engineering, College of Design, Construction and Planning, lòt biwo Jesyon Enskripsyon yo, ak reprezantan nan Santa Fe College ak State College of Florida pou mete anplas Gator Engineering nan Santa Fe, Gator Engineering nan State College of Florida, ak Gator Design and Construction nan Santa Fe. Patenarya inovatif sa yo fèt pou elaji posiblite pou fiti etidyan yo ka resevwa yon diplòm nan University of Florida.

Etidyan ki benefisye opòtinite sa yo ap kòmanse etid yo nan Santa Fe College oswa State College of Florida kote y ap resevwa konsèy espesyal ak lòt sipò ki pral favorize yon transfè akselere nan kanpis UF la. Etidyan yo dwe satisfè kritè referans ki anplas yo pou yo ka kalifye pou transfè.